';

Pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach (VVE) nodig?

Wilt u geen pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach in dienst nemen? Maar gebruik maken van een extern bureau? Dan bieden wij voor u de oplossing. U kunt bij ons een pedagogisch beleidsmedewerker inhuren die ook zorg draagt voor de coaching van uw pm’ers. Wij bieden maatwerk en onderzoeken samen met u wat de wensen en behoeften zijn onder het management en de pedagogisch medewerkers

Achtergrond
Vanaf 2019 is het verplicht voor kindcentra om een pedagogisch beleidsmedewerker en coach te hebben. In de functie van pedagogisch beleidsmedewerker staat de vertaling van het beleid naar de concrete werkpraktijk en de actieve rol in de verbetering van de kwaliteit centraal. Zie hier de functiebeschrijving:

functieprofiel kinderopvang pedagogisch beleidsmedewerker en coach

En de coach begeleidt, stimuleert en motiveert het bewustwordings- en ontwikkelproces van de medewerker. De medewerker en coach werken samen aan dit proces waarbij wederzijds respect het uitgangspunt is. Zie hier de functiebeschrijving:

functieprofiel kinderopvang pedagogisch coach

Wettelijke eis
50 uur per locatie (LRKP-nummer) voor pedagogisch beleidsmedewerker en 10 uur per fte per jaar voor coachen.

Pedagogisch beleidsmedewerker VVE

Vanaf 2022 is het voor alle Nederlandse gemeenten verplicht om hbo’ers in te zetten in de voorschoolse educatie (VVE of VE). Tegelijkertijd geldt vanaf 1 januari 2019 vanuit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) de verplichting om op alle kinderopvanggroepen (regulier én VVE of VE) een professional op mbo 4- of hbo-niveau in te zetten als pedagogisch beleidsmedewerker. Zie hierboven.

Een pedagogisch beleidsmedewerker VE of VVE kan functioneren als coach, werkzaam zijn op de groep of bezig zijn met het pedagogisch beleid van de voorschoolse voorziening.

Pedagogisch beleidsmedewerker VE of VVE op de groep

Het is mogelijk dat een pedagogisch beleidsmedewerker tijdens het coachen ook werkzaam is als beroepskracht voorschoolse educatie. Een dergelijke ‘meewerkend coach’ telt mee voor de beroepskracht-kind-ratio. De pedagogisch beleidsmedewerker moet dan wel voldoen aan de (opleidings)eisen die voor de beroepskracht voorschoolse educatie gelden. Met andere woorden, de beleidsmederker moet gecertificeerd zijn.

Indien de pedagogisch beleidsmedewerker niet meetelt in de beroepskracht-kind-ratio, is uitvoerende kennis van bijvoorbeeld het programma voorschoolse educatie belangrijk, maar is formele scholing die specifiek gericht is op voorschoolse educatie niet vereist.

Aantal uren

De norm voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers in de voorschoolse educatie treedt per 1 januari 2022 in werking. Het betreft een minimaal aantal uren per kindcentrum per jaar. Het aantal uren wordt jaarlijks bepaald door het aantal kinderen (tussen de 2,5 en 4 jaar) waaraan op 1 januari van het betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden, te vermenigvuldigen met tien uur.