Modelrapport GGD juli 2015

De rijksoverheid heeft onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd om de kwaliteit te kunnen beoordelen.

Alle toezichthouders gebruiken in Nederland dezelfde veldinstrumenten, zoals vragenlijsten, om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek om te kunnen beoordelen of men zich aan deze regels houdt. Het rapport geeft een overzicht van de getoetste eisen en geeft hierbij aan wat de toezichthouder heeft geconstateerd en wat zijn beoordeling is. In het ‘Overzicht bevindingen’ staan de bevindingen van de toezichthouder heel kort per inspectie-domein samengevat en in ‘Het inspectie-onderzoek’ staan ze per inspectie-item uitgewerkt.

Hieronder kunt u de modelrapporten juli 2015 gastouderbureau, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, dagopvang en voorziening voor gastouderopvang downloaden. 

Modelrapport GGD juli 2015

20150623-modelrapport-gob-juli-2015

20150623-modelrapport-psz-juli-2015

20150623-modelrapport-bso-juli-2015

20150623-modelrapport-dov-juli-2015

20150623-modelrapport-vgo-juli-2015

Actueel binnen de sector