pedagogisch beleidsmedewerker en coach: de functieprofielen

Het werk van de pedagogisch medewerker is in de afgelopen tien jaar enorm veranderd. Het draait nu allemaal om de kwaliteit van de kinderopvang met de pedagogisch medewerker als belangrijkste kwaliteitspil. Mede gestimuleerd en verplicht door de overheid wordt in de kinderopvangbranche keihard gewerkt om te voldoen aan de nieuwe eisen die de wet kinderopvang (IKK) stelt. Zoekt u een ervaren pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach? Neem dan contact met ons. 

Taken en werkzaamheden van de pedagogisch beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. De beleidsmedewerker houdt zich daarnaast bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

De rol van pedagogisch beleidsmedewerker

Het pedagogisch beleid kan breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan. De pedagogisch beleidsmedewerker kan ook een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens.

De beleidsmedewerker mag meetellen in de BKR wanneer de medewerker als meewerkend coach op de groep staat. Dit geldt uitsluitend voor de tijd dat de pedagogisch beleidsmedewerker werkzaamheden verricht als pedagogisch medewerker. De pedagogisch beleidsmedewerker telt niet mee voor de BKR als de coaching leidt tot verminderde aandacht voor en bij de kinderen.

Aantal uur

Op 1 januari van elk jaar stelt de kinderopvangondernemer vast, hoeveel uur inzet vereist is voor zowel de beleidsvorming als de coaching. De ondernemer bepaalt wanneer de pedagogisch beleidsmedewerker op de vestigingen ingezet wordt. Elke pedagogisch medewerker krijgt coaching. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

Het aantal uur minimale inzet van de beleidsmedewerker op jaarbasis is afhankelijk van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, volgens de volgende rekenregel: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers).

Het aantal kindercentra is daarmee bepalend voor het minimaal aantal uur dat ingezet wordt op de formulering en invoering van pedagogische beleidsvoornemens. Het aantal fte pedagogisch medewerkers bepaalt het minimaal aantal uur coaching die de medewerkers bij hun werkzaamheden krijgt.

Kwalificatie-eisen en functiebeschrijving

Er worden kwalificatie-eisen gesteld aan de pedagogisch beleidsmedewerker. Daarbij wordt verwezen vanuit de regelgeving naar de cao. Werkgevers en werknemers bepalen via de cao welke opleidingen geschikt zijn voor de functie van de pedagogisch beleidsmedewerker. In het akkoord IKK is afgesproken dat de opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerkers minimaal hbo-niveau moet zijn en gericht moet zijn op pedagogiek. 

Invoeringsdatum

Vanaf 1 januari 2019 moeten kinderopvangorganisaties werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Voor in de nieuwe cao Kinderopvang zijn functiebeschrijvingen voor pedagogisch coach en beleidsmedewerker ontwikkeld. Kinderopvangorganisaties kunnen kiezen voor twee aparte functies, of één functie waarin een medewerker beide rollen vervult.

Taak- en functieprofiel pedagogisch coach

Taak- en functieomschrijving Beleidsmedewerker/coach

Voor de functie Beleidsmedewerker kan de functiebeschrijving Beleids- of Stafmedewerker B aangehouden worden (cao kinderopvang).

organisatie-header

Actueel binnen de sector