Buitenschoolse opvang en meertaligheid

Vanaf 1 september mag buitenschoolse opvang voor ten hoogste 50% van de openingstijd van een kindercentrum per jaar in de Duitse, Engelse of Franse taal worden aangeboden.

De wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen die op 21  november 2015 is gepubliceerd (Stb. 2015, 452) treedt t.a.v. de mogelijkheid om meertalige buitenschoolse opvang aan te bieden op 1 september 2016 in werking (Stb. 2016, 256).

Houders van kindercentra die meertalige buitenschoolse opvang willen aanbieden moeten ervoor zorgen dan hun beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang over de juiste opleidingseisen en taaleisen voldoen.  Voor wat betreft de opleidingseisen wordt aangesloten bij de eisen die gelden voor reguliere beroepskrachten middels verwijzing naar de CAO kinderopvang. Verder moet de beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een certificaat of een diploma waaruit blijkt dat hij/zij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader voor Talen.

Houders moeten in hun pedagogisch beleidsplan beschrijven op welke wijze zij de meertalige buitenschoolse opvang in hun kindercentrum vormgeven.

De ministeriële regeling die bovenstaande uitwerking regelt zal medio augustus gereed zijn en gepubliceerd worden.

Actueel binnen de sector