Nieuws

Het akkoord IKK leidt tot wijzigingen in de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Hiervoor wordt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gewijzigd. Dit gebeurt door middel van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). De invoeringsdatum van de Wet IKK is 1 januari 2018. Imiddels is het bekend dat niet alle wijzigingenLees meer »

Steeds meer peuterspeelzalen vormen zich om naar kinderopvang.  Het aantal geregistreerde peuterspeelzalen is verder afgenomen sinds de rapportage van Buitenhek Management & Consult uit 2016. In maart 2016 waren er nog 2.150 locaties, begin 2017 is dat gedaald naar 1.644 locaties. Dit betekent niet dat deze locaties gesloten zijn. Het overgrote deel staat nu geregistreerdLees meer »

Vanaf 2018 hebben álle Amsterdamse peuters recht op 15 uur per week kinderopvang. Hierbij speelt werk, inkomen of opleidingsniveau van ouders geen rol. De kinderdagverblijven zijn van hoge kwaliteit en gericht op de ontwikkeling van peuters. Peuters met allerlei achtergronden komen elkaar daar tegen en worden zich al op jonge leeftijd bewust van de diverseLees meer »

Kamerlid Yücel van de partij van de arbeid heeft in januari 2017 minister Asscher schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het bericht “Crèche paait ouders” van december 2016.  1 Bent u bekend met het bericht ‘Crèche paait ouders’ van 12 december jl.? Ja. 2 Hoe kijkt u naar de berichtgeving dat kinderopvangorganisaties ouders op dezeLees meer »

Bij meer dan de helft van de Nederlandse kinderopvangverblijven is er reden tot zorg voor toezichthouder GGD. Deze organisaties hebben de veiligheid bijvoorbeeld niet in orde, er staan te weinig leidsters op een groep of er zijn ­serieuze klachten binnengekomen. De kinderopvang in arme buurten scoort daarbij gemiddeld slechter op kwaliteit dan de opvang inLees meer »

Vanaf 1 september mag buitenschoolse opvang voor ten hoogste 50% van de openingstijd van een kindercentrum per jaar in de Duitse, Engelse of Franse taal worden aangeboden. De wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen die op 21  november 2015 is gepubliceerd (Stb. 2015, 452) treedt t.a.v. de mogelijkheid om meertalige buitenschoolse opvang aanLees meer »

Modelrapporten peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzaal januari 2016 Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd.   Om te kunnen beoordelen ofLees meer »

Op Prinsjesdag zal bekend worden of de plannen van het kabinet om volgend jaar 250 miljoen euro extra in de opvang van kinderen te investeren koppen. De investering in de opvang van kinderen (inclusief vaderschapsverlof) is een voorstel van de PvdA. De 250 miljoen investering zou hoofdzakelijk worden geïnvesteerd in de kinderopvangtoeslag. Ouders die gebruik makenLees meer »

In 2015 verschilden een aantal wettelijke kwaliteitsregels voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen van elkaar. Het kabinet wil dezekwaliteitseisen in 2017 gelijkschakelen. Als eerste stap wordt in 2015 een drietal kwaliteitsregels gewijzigd Beroepskracht-kindratio kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 2015. In deze brief wordt uitgelegd welke gevolgen dit heeft voor ouders en kinderopvangaanbieders.  Wijziging 1. Vanaf 1 januari 2015 geldt voor kinderdagverblijvenLees meer »

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, werken alle toezichthouders in Nederland met dezelfde veldinstrumenten,Lees meer »